1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Отримуючи доступ до даного вебресурсу - https://www.uteen.online/ - далі Виконавець, користувач (далі – Замовник) підтверджує свою згоду на користування веб-сайтом згідно з умовами використання, прописаним у даній оферті.

1.2. Згідно зі статтею 633 Громадянського кодексу України, даний договір є публічною офертою (публічним договором), та у випадку прийняття його умов (акцепта) Замовник зобов'язується добросовісно їх виконувати.

1.3. Незгода Замовника з окремими пунктами даного договору робить неможливим надання Виконавцем послуг (онлайн-навчання).
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець згідно з умовами даного договору надає Замовнику послуги з онлайн-навчання, згідно учбовим планам, детальний опис яких розміщено на сторінках курсів сайту https://www.uteen.online/ (далі – послуги з онлайн-навчання).

2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у даному договорі.

2.3. Вартість послуг навчання визначається залежно від обраного Замовником навчального плану.

2.4. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість та наповнення навчальних курсів на свій розсуд, з попереднім інформуванням на сайті.

2.5. У випадку порушення правил використання, Виконавець залишає за собою право блокувати користувача та доступ до учбових матеріалів.
 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1. На основі даного договору та після оплати вартості обраного Замовником курсу надати йому послуги в термін та на період, визначений окремим учбовим планом.

3.2. До початку надання послуг надати доступ до інформації з поясненням, як проходить навчання та як користуватися матеріалами курсі.

3.3. Забезпечити безперервність учбового процесу згідно з обраним Замовником учбовим планом.

3.4. Надати доступ до учбових матеріалів (відеоуроків) після оплати у термін, визначений обраним курсом.

3.5. Надавати консультаційну підтримку стосовно придбаних матеріалів та вирішувати технічні неполадки у термін до трьох робочих днів.

3.6. Своєчасно повідомляти Замовника стосовно змін у вже придбаному курсі.

3.7. Надавати Замовнику послуги згідно умов даного договору.
 

ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

3.8. Призупинити або припинити достроково надання послуг Замовнику в односторонньому порядку у разі порушення умов договору.

3.9. Вносити в односторонньому порядку зміни в даний договір, учбові плани, вартість послуг з попередньою публікацією інформації про зміни на сайті.

3.10. Заміняти відеоуроки у разі виявлення помилок або технічних несправностей.

3.11. У разі виявлення підозрілих дій в акаунті користувача, блокувати його тимчасово або назавжди.


4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

Замовник зобов`язаний:

4.1. Добросовісно виконувати умови даного договору, дотримуватись визначених правил користування сайтом, своєчасно вносити оплату за послуги згідно обраного учбового плану.

4.2. Не передавати доступ до свого акаунту стороннім особам.

4.3. Не передавати стороннім особам та не використовувати в комерційних цілях інформацію та методичні матеріали, надані Замовнику в ході надання йому послуг з навчання, в тому числі для самостійної роботи.
 

Замовник має право: 

4.4. Отримувати послуги з навчання згідно умов, прописаних у даному договорі.

4.5. Вимагати від Виконавця дотримання умов даного договору.

4.6. Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, згідно обраному учбовому плану.


5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги навчання за даним договором надаються виключно на умовах 100-передоплати їх вартості за конкретним учбовим планом.

5.2. Всі розрахунки відбуваються у гривні (ГРН). У разі оплати карткою в іншій валюті, відбувається конвертація у гривні згідно з курсом, що діє на момент оплати.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок і термін надходження грошових коштів.

5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання умов даного договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену даним договором.

6.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов даного договору призводить до розторгнення договору Виконавцем в односторонньому порядку з призупиненням або повним зупиненням надання послуг.

6.3. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ або спроби до несанкціонованого доступу до матеріалів курсів.

6.4. У разі порушення умов договору Замовником, Виконавець звільняється від виконання своїх зобов`язань.
 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Виконавець та Замовник звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов`язань за даним договором, якщо це сталося у разі дії обставин непереборної сили або подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було попередити завчасно.


8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набрати чинності з моменту оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного в обраному Замовником учбовому плані.

8.2. У разі, коли Замовник вирішує розірвати даний договір після початку надання послуг з навчання, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг з навчання, Виконавець не повертає замовнику кошти.
 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Вирішення суперечок, що виникли стосовно виконання умов даного договору, вирішуються шляхом перемовин на основі письмової заяви (претензії) Замовника, з доданням чека (квитанції) про оплату послуг з навчання.

9.2. Виконавець після отримання від Замовника заяви (претензії) зобов`язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.

9.3. У випадку неможливості вирішення суперечки шляхом перемовин у претензійному порядку, Замовник або Виконавець мають право звернутися до судової інстанції за місцем знаходження.

9.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови даного договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно та у повному обсязі.

9.5. У разі виникнення форс-мажорів або проблем, що заважають Замовнику комфортно та зручно навчатися через технічні проблеми на стороні Виконавця, Виконавець в індивідуальному порядку розглядає можливість повернення грошових коштів за оплачений курс.

9.6. Навчання відбувається онлайн: записані відеоуроки або додаткові консультації експертів (якщо це передбачено учбовим планом). Всі оплачені матеріали знаходяться в Особистому кабінеті Замовника на сайті https://www.uteen.online/.

9.7. У разі виникнення технічних проблем, Замовник може звернутися за офіційними контактними даними для вирішення питань.